Stravování

 

Vnitřní směrnice pro školní stravování

pro školní rok 2020/2021

 

Stravování zajišťuje školní jídelna podle Vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

 

Výdej stravy:   ranní svačina           8.20. –   8.40. hod.

                        oběd                     11.30.  –   12.00 hod.

                        odp. svačina         14.00.   –  14.30. hod.

 

Kalkulace stravy: 

 

                 děti od 3 – 6 let:                         od 7 let:

Přesnídávka:              8,- Kč                             9,- Kč

Oběd:                      18,- Kč                            20,- Kč

Svačina:                    7,- Kč                              8,- Kč

Celkem:                   33,- Kč                            37,- Kč

 

Připomínky rodičů ke stravování:  

osobní konzultace s vedoucí školní jídelny.

 

 

 

Odhlašování dětí

 

Nepřítomnost dítěte – odhlášky, omlouvání

 

V případě nepřítomnosti dítěte ve školce je zákonný zástupce povinen odhlásit dítě samostatně:

 

  1. z výchovného procesu

Nepřítomnost nahlásí přímo paní učitelce v mateřské škole. Odhlášku je možno provést telefonicky, SMS zprávou nebo osobně.

Děti s povinnou předškolní docházkou (předškoláci a děti s odkladem školní docházky) mají dle Školského zákona tyto povinnosti:

  • Každá nepřítomnost dítěte musí být oznámena. Pokud je zákonnému zástupci známá nepřítomnost dítěte, musí tuto skutečnost oznámit včetně důvodu a doby nepřítomnosti dítěte s dostatečným předstihem.
  • V případě absence delší než 10 dní musí zákonný zástupce požádat písemně o uvolnění dítěte.

 

  1. ze stravování

Běžné odhlášky lze provádět maximálně do 16.00 hodin předcházejícího dne těmito způsoby:

  • Osobně ve třídě s paní učitelkou
  • Poslat SMS nebo zavolat na telefonní číslo 702 054 728
  • Písemně do omluvného sešitu v šatně dětí 
  • Ve výjimečných případech a neočekávaných událostech (nemoc apod.) je možné kontaktovat telefonicky do 7.30.hod. na telefonní číslo 518 327 149

 Je možné si první den pro již uvařený oběd přijít a odnést domů.

 

Povinností zákonného zástupce je odhlásit dítě ze stravy neprodleně. Od druhého dne nepřítomnosti je v případě neodhlášené stravy účtována plná hodnota celodenní stravy, tj. cena potravin (33 kč). (Pozn. Dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. §119 má dítě nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci).

 

Upozornění:

Podle Školského zákona č.561/2004 Sb. může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školné a školní stravování apod. ve stanoveném termínu a nedohodne-li s ředitelkou jiný termín úhrady.